Intro   O nama   Usluge   Projekti   Kontakt

f.o

 

 

Nasa djelatnost podijeljena je na segment usluga vezanih uz razvoj i upravljanje projektima, kao faze do zavrsetka gradnje odredenog objekta, kada odredeni projekt postaje objekat, te na usluge vezane uz upravljanje imovinom.

Uz nase vlastite investicijske aktivnosti i projekte nas tim pruza uslugu savjetovanja, razvoja  i project managementa u procesu razvoja i investicija u projekte nekretninskog sektora. Kao specificnost na hrvatskom trzistu pruzamo uslugu razvoja kao pruzatelj usluga.

 

Nase usluge koje nudimo kao pruzatelj usluga su podijeljene u Module usluga koji se sastoje od paketa usluga specificnih za odredene projekte ili investicijske faze. Na svakom projektu na kojem smo angazirani prvo obavimo dubinsko snimanje projekta, prezentiramo procese, organizacijsku strukturu, te definiramo alate i potrebne procese.

 

Detaljna prezentacija svih nasih usluga sa sirim opisom svake od usluga i koracima dostupna je u prezentaciji na poveznici lijevo.

 

Detaljan opis usluga (PDF)

 

 

 

USLUGE RAZVOJA I UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

 

Akvizicija

   Nas prvi modul usluga predstavlja Akvizicija. Kao prvi korak u stvaranju dodane vrijednosti nudimo usluge vezane za identifikaciju lokacije i njenu akviziciju ili identifikaciju projekta i njegovu akviziciju. Direktno vezano uz uslugu akvizicije pruzamo uslugu Due Diligence.

Due Diligence

  U fazi akvizicije lokacije ili projekta preporueuje se u okviru analize lokacije ili projekta provesti Due Diligence, koji bi mogao biti odlucujuci za daljnje odluke vezane uz lokaciju ili projekt. Provodimo sveobuhvatni tehnicki i pravni Due Diligence.

Razvoj Lokacije

  Razvoj lokacije je  podloga za izradu Masterplana. Kod Razvoja lokacije se prije svega radi o velikim zemljištima sastavljenim od vise zemljisnih parcela, ciji se razvoj odrazava na sire podrucje. Kroz razvoj lokacije upravljamo svim stavkama povezanim sa graditeljstvom i legistlativom vezanom na zastitu okolisa. Razultat je studija isplativosti i master plan.

Razvoj Projekta

  Razvoj projekta, bavi se razvojem pojedinacnih zemljisnih parcela. Rezultat razvoja projekta je koncept optimalnog korištenja, prostorni i funkcionalni program, studija isplativosti i analiza projekta.

Priprema projekta i ishodenje dozvola

  Priprema projekta, obuhvaaa sve aktivnosti vezane za proces eventualno potrebnih izmjena urbanistiekih planova kao i koordinaciju izrade detaljnih urbanistickih planova, ishodenje dozvola potrebnih za odobravanje zahvata u prostoru (Lokacijska dozvola i Potvrda glavnog projekta), takoder ukljucuje i koordinaciju usluga vezanih uz projektiranje, studije utjecaja na okolis i vezane dozvole, proces ishodenja dozvola i koordinaciju izgradnje infrastrukture.

Project management – Vodenje projekta

  Usluga Vodenja projekta omogucava investitoru kompletan teret odvijanja projekta predati profesionalnom timu predvodenom referiranim voditeljem projekta. Za investitora  u okviru definiranog budzeta i ciljeva vodimo projekt. U okviru usluge Vodenja projekta nudimo i uslugu Upravljanja projektom (Project Stearing). Poseban dio ove usluge je i Upravljanje gradnjom (Construction Management).

Zastupanje Investitora

  Zastupanje investitora i ulagaca, moze obuhvatiti sve nase  ponudene pakete, tj. Module usluga. Prvenstveno Zastupanje investitora i ulagaca obuhvaca integraciju svih usluga Vodenja i upravljanja projektom kroz odreden ciklus ili cijeli projekt. Naš tim i imenovani voditelj projekta pri tome u ime investitora  preuzima sve potrebne razgovore, pregovore i aktivnosti te na taj nacin zastupa investitora i njegove interese.

Koordinacija Zakupoprimaca

  U procesu iznajmljivanja vezano na tehnicka pitanja, u procesu projektiranja i izgradnje koordiniramo interese Zakupodavca i Zakupoprimaca. Rezultat je optimizirano projektiranje ili izgradnja sa uskladenim zahtjevima Zakupoprimaca i obveza Zakupodavca.

 

 

 

ASSET MANAGEMENT / UPRAVLJANJE IMOVINOM

 

Snimanje postojeceg stanja i analiza trenutne situacije

  Sistematiziranje i prikupljanje svih informacija o imovini u portfeljeu. Konsolidiranje podataka o imovini na razini portfelja. Asistiranje u definiranju strukture ciljeva sa kvantitativnim i kvalitativnim planiranjem portfeljea. Razvoj i implementiranje mjera koje su u funkciji ostvarivanja strukture ciljeva (transakcije, razvoj projekata, kapitalni troskovi, izrada proracuna i distribucija proracunskih sredstava). Uspostava metodologije vrednovanja.

Upravljanje rizikom

  Kontinuirano identificiranje rizika na nivou imovine i portfeljea. Redovno analiziranje i upravljanje rizikom (nadzor rizika). Razvoj i implementiranje mjera za minimiziranje i izbjegavanje rizika.

Istrazivanje

  Kontinuirano i sistematsko prikupljanje relevantnih podataka za imovinu i portfelje: osnovne informacije o trzistu imovine, ekonomske informacije (ekonomska aktivnost, inflacija, info o trzistima kapitala), pravni uvjeti, porezni uvjeti, financijski uvjeti.

Izvjestaji / Racunovodstvo imovine

  Definiranje i kreiranje standardnih izvjestaja kao i mjesecnih, kvartalnih, polugodisnjih i godisnjih izvjestaja. Izracun povrata investicije vezano za imovinu. Kreiranje vizualnih prikaza najbitnijih vrijednosti iz izvjestaja. Kreiranje specijalnih izvjestaja, ukoliko je potrebno izrada ad-hoc izvjestaja. Kreiranje i azuriranje financijskog plana i poslovnog plana.

Upravljanje portfeljem

  Odredivanje trenutne trzisne vrijednosti uz pomoca razlicitih metoda. Analiza portfelja (tijek novca, segmentacija i scenariji itd.). Procjena portfelja. Izracun profitabilnosti. Razrada alternativa. Povecanje vrijednosti imovine alternativnim nacinima uporabe. Procjena rizika. Prijedlozi optimizacije portfelja i podrska  implementaciji optimizacija.

Financiranje i refinanciranje portfelja

  Oblikovanje koncepta financiranja, identifikacija mogucnosti financiranja. Komunikacija sa potencijalnim financijskim institucijama i partnerima ulagacima, prikupljanje equity kapitala.

 

 

 

PROPERTY MANAGEMENT / KOMERCIJALNO UPRAVLJANJE OBJEKTOM

 

Ugovori sa zakupcima

  Usluge koje obuhvacaju sve teme, probleme i ugovorne obaveze vezane sa zakupcima. Naša djelatnost pokriva cijeli spektar usluga povezanih sa zakupcima.

Ugovori vezani za posjed

  Prikupljanje svih detalja o posjedu. Arhiviranje sve korespodencije vezane za posjed, ugovora, dokumenata i projektne dokumentacije. Katalogiziranje ugovora i potrebnih usluga sa podugovorenim pruzateljima tehnickih usluga.

Fakturiranje zakupnine, operativnih troškova i ostalih troškova

  Kreiranje i slanje faktura zakupcima vezane za  zakupninu, operativne troskove i ostale troskove. Osiguranje dostupnosti zakupcima dokumentacije i informacija  vezanih za fakture. Izrada izvjestaja obracuna i naplate za zakupninu, operativne troskove i dodatne troskove za obracunska razdoblja kao i za godisnji obracun.

Naplata dospjelih potrazivanja

  Usluge vezane za kasnu naplatu potrazivanja. Upravljanje procesima podsjetnika, opomena i naplate otvorenih dospjelih potrazivanja.

Osiguranje

  Upravljanje planom osiguranja, revizija pokrivenosti posjeda osiguranjem. Revizija polica osiguranja zakupaca. Upravljanje stetnim slucajevima i zahtjevima za naknadu stete.

Proracun i poslovno planiranje

  Kreiranje proracuna diferenciranog prema povratnim i nepovratnim operativinim troskovima. Procjena prihoda od iznajmljivanja imovine. Uskladivanje proracunskih vrijednosti sa stvarnim troskovima i prihodima.

Kontinuirani nadzor tehnickog i infrastrukturnog upravljanja posjedom

  Upravljanje svim podugovorenim tvrtkama za usluge povezane sa tehnickim upravljanjem objektom s ciljem ocuvanja kvalitete.

Izvjestaji

  Izrada izvjestaja prema potrebama klijenta. Stanje racuna, pregledi, detalji o zakupcima, suma dugovanja itd. Svaki specificni izvjestaj dostavljen u formatu i frekvanciji prema  zahtjeva klijenta.

 

 

 

UPRAVLJANJE CENTROM

 

Koncept upravljanja centrom, izrada kucnog reda, odnosi sa Zakupcima. Interno i eksterno predstavljanje investitora. Optimizacija upravljanja mall-om, optimizacija posjecenosti i prihoda. Konstantno upravljanje pozicioniranjem i procjenom potencijala. Upravljanje rizikom. Izvještavanje.

 

 

UPRAVLJANJE MARKETINGOM

 

Razvoj marketinskog koncepta. Odnosi s javnoscu i marketing odnosi. Katalog mjera. SWAT analiza. Zastupanje u obliku odnosa sa javnoscu. Mjerenje pozicioniranja, konstantna procjena marketinske snage i perspektive. Upravljanje marketinskom zajednicom unutar trgovackog centra. Provodenje marketinskih koncepata i strategija. Kriticno komuniciranje i risk management.

 

 

 

IZNAJMLJIVANJE

 

Upravljanje cjelokupnim procesom iznajmljivanja za klijenta. Osiguranje odrive kombinacije  brandova i tipova Zakupaca, oblikovanje oblika ugovora sa zakupcima, procjena prihoda od zakupnina, prognoza novcanog tijeka. Iniciranje prezentacija i kontakata.Pregovaranje oko uvjeta zakupa.Priprema i pregovaranje vezano na ugovore o zakupu. Priprema dvojezicnih ugovora. Revizija i prilagodba tehnickih specifikacija.

 

 

KOMERCIJALIZACIJA

 

Pruzamo uslugu savjetovanja nasem narucitelju u prodaji ili trazenju partnera za njegov projekt ili nekretninu. Kao prvi korak postavljamo strategiju komercijalizacije. Nasi narucitelji takoder mogu racunati na nasu rasirenu mrezu kontakata koji sezu u svih deset godina naseg poslovanja i cine krug renomiranih investitora kao i korisnika trgovackih i poslovnih nekretnina, hotelskih investitora, investitora u logisticke projekte, te equity partnera.

 

 

SPAJANJE I AKVIZICIJA U SEKTORU MALOPRODAJE I NEKRETNINA (M&A)  

 

Naš obim savjetodavnih usluga vezano na spajanje i akviziciju  ukljucuje generalne strateske i transakcijsko specificne savjete vezano na spajanje i akviziciju u sektoru maloprodaje i nekretnina. Pruzamo savjetodavne usluge managementu i upravi, vlasnicima tvrtki, institucijama i ostalim zainteresiranim stranama.